Algemene voorwaarden

 

Wil je één van de tien DAF CF Electric miniaturen winnen? Hij kan van jou zijn in onze nieuwste DAF CF Electric Facebookwedstrijd!

DAF Trucks N.V. DAF CF Electric Contest:

Om een kans  te maken op het winnen van een DAF CF Electric miniatuur truck moet je in contact komen met de Facebook-post, geplaatst op 18 februari 2021.

Klik hier om deel te nemen op Facebook

Voorwaarden voor deelname

Iedere persoon van 18 jaar en ouder, die zich bezighoudt met de prijsvraag op de DAF Trucks N.V. Facebookpagina ("Entry") van 09:00CET op donderdag 18 februari 2021 ("Startdatum") tot 09:00 uur CET op maandag 22 februari ("Sluitingsdatum") zal automatisch worden opgenomen in de gratis prijstrekking ("Prijstrekking") voor de kans om een van de tien DAF CF Electric miniaturen te winnen ("Prijs"). Op Facebook moet de deelnemer de geposte vraag correct beantwoorden. Uit de tien correcte antwoorden van verschillende deelnemers worden winnaars gekozen ("Winnaar") door onze social mediamanager van DAF Trucks N.V. van DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW, Eindhoven, Nederland ("Organisator"). Voor de prijstrekking gelden de volgende voorwaarden:

1.         Inzendingen die vóór de startdatum of na de sluitingsdatum zijn ontvangen, worden niet ingeschreven voor de prijstrekking.

2.         Er is een limiet van één inzending per persoon.

3          Door deelname aan de prijstrekking worden alle deelnemers geacht te zijn geaccepteerd en overeengekomen gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. De gegevens van de deelnemers worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met het oog op het beheer en de beoordeling van deze prijstrekking. Door binnen te komen, stemt u ermee in om deel te nemen aan alle publiciteit die ermee verband houdt of daaruit voortvloeit, inclusief dat uw naam en land van verblijf indien nodig openbaar worden gemaakt.

4.         Deze prijstrekking staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder. Medewerkers van DAF Trucks N.V. en haar groepsbedrijven, hun agentschappen en families, dealernetwerk en iedereen die professioneel verbonden is met de Prijstrekking komen niet in aanmerking voor deelname.

5.         Deelnemers moeten zich bezighouden met de DAF CF Electric-wedstrijd social media post van de DAF Trucks N.V. De deelnemers die worden geselecteerd door onze social mediamanager zullen uiterlijk in week 8 in 2021 worden gekozen. De winnaars worden bekend gemaakt in week 8. Zodra de Winnaars op de hoogte zijn gebracht, moeten ze een DM via Facebook sturen naar DAF Trucks N.V. met hun naam en adres om de prijs in te wisselen. Als de Winnaar niet binnen 24 uur na kennisgeving reageert door DAF Trucks N.V. een bericht te sturen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijstrekking opnieuw te trekken en wordt de Prijs verbeurd verklaard. De Organisator behoudt zich het recht voor om dit proces te herhalen totdat de prijs is geclaimd.

6.         De winnaar wordt naar eigen goeddunken van de Organisator geselecteerd en er wordt niet gecorrespondeerd over het resultaat. De Organisator behoudt zich het recht voor om te controleren of deelnemers in aanmerking komen.

7.         Afgewezen deelnemers worden niet op de hoogte gebracht, maar hebben het recht om gegevens van de winnaar op te vragen via daf.social.media@daftrucks.com.

8.         De Organisator kan de informatie opvragen die hij redelijkerwijs noodzakelijk acht om te controleren of een inzending in aanmerking komt en de prijs kan worden ingehouden totdat en tenzij aan de Organisator is voldaan.

9.         Inzendingen die niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, zijn ongeldig. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijstrekking en/of herziening ervan te allen tijde op te schorten, te annuleren of te wijzigen en deze voorwaarden te herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deel te blijven nemen aan de prijstrekking na een herziening van deze algemene voorwaarden, worden deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke nieuwe of gewijzigde voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om onvolledige of aanstootgevende inzendingen of inzendingen die niet aan deze algemene voorwaarden voldoen te diskwalificeren en de prijstrekking kan naar goeddunken worden heropend naar goeddunken van de Organisator.

10.       In geval van misbruik en/of een fout die van invloed is op de goede werking van deze prijstrekking, met inbegrip van de toewijzing van meer prijzen dan beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijstrekking te beëindigen of op te schorten; deze algemene voorwaarden te wijzigen; de kennisgeving van winnaar(s) ongeldig verklaren; en/of om de prijs(prijzen) opnieuw toe te wijzen.

11.       Als om welke reden dan ook, het geautomatiseerde toegangsgedeelte van het programma niet in staat is om te draaien zoals gepland, inclusief infectie door computervirus, bugs, knoeien, ongeoorloofde interventie, fraude, technische fouten of enige andere oorzaak buiten de controle van de Organisator  die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of goed gedrag van deze prijstrekking corrumpeert, dan behoudt de Organisator zich het recht voor om de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of behoorlijk gedrag van deze prijstrekking te annuleren, de prijstrekking te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. De Organisator is niet verantwoordelijk voor een probleem of technische storing van computerapparatuur of software die leidt tot verlies van binnenkomst.

12.       Er is geen geld of andere alternatieve prijs. De prijs is niet overdraagbaar ook niet voor wederverkoop.

13.       Er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze prijstrekking.

14.       De Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen van deelname aan de prijstrekking te diskwalificeren als hij redenen heeft om aan te nemen dat inzendingen op enigerlei wijze zijn betaald of gestimuleerd door de deelnemer of een derde partij.

15.       De Organisator kan per post, telefoon of e-mail met de deelnemers willen communiceren. Elke mededeling zou zijn om informatie te verstrekken over de producten en diensten van de groep, die van dienst kunnen zijn aan de deelnemers, of om het advies van de deelnemers te verkrijgen door middel van marktonderzoek.

16.       Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook. De informatie die u verstrekt, wordt door DAF Trucks N.V. gebruikt voor de in deze algemene voorwaarden genoemde doeleinden. Door deel te nemen aan deze prijstrekking ga je akkoord met een volledige vrijgave van Facebook van welke aansprakelijkheid dan ook jegens jou ten behoeve van deze prijstrekking; en (b) erkennen dat deze prijstrekking op geen enkele wijze wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook.

17.       Indien wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze uit deze voorwaarden verwijderd en blijven de overige clausules van kracht, onverminderd van kracht.

18.       Deze prijstrekking wordt geregeld en uitgelegd en heeft in alle opzichten effect overeenkomstig het Nederlandse recht zonder afbreuk te doen aan haar regels voor strijd en de Nederlandse rechterlijke instanties zijn exclusief bevoegd voor alle uit of in verband daarmee verband houdende procedures.